Kişisel Verilen Korunumu Kanunu (KVKK)

Pdf İndir
Giriş
1.1. Politikanın Amacı Ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” nin Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” ’nin işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” web sitesinden [http://www.duratek.com.tr]erişilebilir.

Şirketimizin Yürüttüğü kişisel veri İşleme faaliyetlerine yönelik veri sahipleri, veri kategorileri ve veri İşleme amaçları
2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından kişisel verileri işlenmekte olan “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Kişisel Veri Kategorizasyonu
Veri Sahibi Kategorileri
Çalışanlar
“ KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.” nezdinde Çalışan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Çalışan Adayı
“ KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.” nezdinde Çalışma amacı ile başvuruda bulanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Müşteriler
“ KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.” nezdinde nezdinde Mal ve Hizmet talep eden gerçek kişiler.
Tedarikçiler
“ KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.” nezdinde Mal ve Hizmet sunan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Ziyaretçi
“ KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.” Fabrikamızı ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
Üçüncü Kişiler
Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile “ KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.” çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.
Stajyer
“ KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.” Fabrikasında staj başvurusu yapan ve staj yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
2.2. Kişisel Veri Kategorileri

“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TĠC. A.ġ.” tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, KVK Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorizasyonu
Açıklama
Kimlik
Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri,medeni hali, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi vb.)
İletişim
Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, eposta vb.).
Lokasyon
Kişinin bulunduğu yer konum bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (GPS lokasyonu, HGS kayıt verisi vb).
Özlük
4857 sayılı İş Kanunu 75. Maddesi ve SGK hukuku gereği tutulması zorunlu olan veri grubudur (Bordro, Disiplin Soruşturması, İşe giriş belgesi, mal bildirim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb).
Hukuki İşlem
Şirketin faaliyetleri kapsamında adli süreçler için kullandığı veri grubudur (dava ve icra dosya bilgileri, adli makamlarla yapılan yazışmalar vb)
Müşteri İşlem
Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası gibi bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenliği
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.
İşlem Güvenliği
Bilgi Teknolojisi kapsamında yapılan işlemlerin güvenliği için kullanılan verilerin bulunduğu veri grubudur (IP Numarası, Log Kayıtları, Şifre ve Parola, İnternet sitesi kayıtları vb)
Risk Yönetimi
Şirketin ticari ve idari risklerini yönetirken kullandığı verilerin bulunduğu veri grubudur (Performans kayıtları, Kredi Notları, Geciken Tahsilat vb)
Finans
Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).
Mesleki Deneyim
Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb).
Pazarlama Bilgisi
Şirketin pazarlama faaliyetlerini yönetirken kullandığı verilerin bulunduğu veri grubudur (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb).
Görsel ve İşitsel Veri
Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur(Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması vb).
Özel Nitelikli Veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
2.3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

2.2.a “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” Kişisel Veri İşleme Amaçları “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

Kişisel Veri Kategorizasyonu
Açıklama
Kimlik
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
İletişim
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Lokasyon
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Özlük
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Hukuki İşlem
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlem
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
İşlem Güvenliği
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Finans
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Bilgisi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kılık ve Kıyafet
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Dernek Üyeliği
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Bilgileri
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin Aktarılması

“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda söz konusu kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak koşulu ile kişisel verileriniz “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı durumda, Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla “KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.
 • Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.
 • Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde “KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş” aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:
Paylaşılan Taraf Kategorizasyonu
Kapsamı
Aktarım Aracı
İş Ortağı
“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.“’nin ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar
İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı (KVKK Madde 4, ç bendi gereği)
Tedarikçi
“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.“’ından aldığı talimatlar doğrultusunda ve “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” ile arasındaki sözleşmeye dayanarak “KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş “nin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar
Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı (KVKK MAdde 4, ç bendi gereği) olarak aktarım
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu
Hukuken “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.“’ından bilgi ve belge almaya yetkili Kamu Kurumu ve kuruluşları
İlgili kamu Kurumu ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı (KVKK MAdde 4, ç bendi gereği)
Kanunen Yetkili Özel ŞİRKET
Hukuken “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.“’ından bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri
İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı (KVKK MAdde 4, ç bendi gereği)
Veri Sahiplerinin Aydınlatılması ve Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince gereğince veri sorumlusu sıfatıyla “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.3 bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu özellikle belirtmek isteriz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini istemek,
 • Kişisel verilerde düzeltme talebi ve silinmesi veya yok edilmesi talebinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [http://www.duratek.com.tr] den ulaşabileceğiniz “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 13’e uygun olarak talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte “KİMAR KİMYASAL ARA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş” gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından

 • Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
 • Kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
 • Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.
Kişisel verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” ŞİRKET tarafından yayımlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Poltikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürüne uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

Kanun Kapsamı ve Uygulanmasına İlişkin Kısıtlamalar

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kisilere verilmemek ve veri güvenliğine iliskin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gercek kisiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yasayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaclarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kisilik haklarını ihlal etmemek ya da suc teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaclarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği saglamaya yonelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş Kamu Kurumu ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz islemlerine iliskin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması icin gerekli olması.
 • İlgili kisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kisisel verilerin islenmesi.
 • Kisisel veri islemenin kanunun verdigi yetkiye dayanılarak gorevli ve yetkili Kamu Kurumu ve kuruluşları ile Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme gorevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması icin gerekli olması.
 • Kisisel veri islemenin butce, vergi ve mali konulara iliskin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması icin gerekli olması.
Ek-1: Tanımlar
Kişisel Veri Kategorizasyonu
Veri Sahibi Kategorileri
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme
Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan
“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan Adayı
“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle “DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Sağlık Verisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika
“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.” Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Şirket
“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.”
İş Ortakları
“DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.“’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Veri Sahibi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Veri Sahibi Başvuru Formu
Pdf İndir